to papers, books and reports on Israel in English

 

רשימת העבודות, ספרים ודו"חות:

"שכר המורים בישראל - מבט השוואתי", דן בן-דוד, מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי, מזכר מדיניות, אוגוסט 2022.

"המחירים גבוהים בישראל? היזהרו מהשוואות בינלאומיות", דן בן-דוד ואיל קמחי, מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי, נייר מחקר שורש, אוקטובר 2021.

"מדריך שורש 2021: מערכת החינוך של ישראל – תמונת מצב", דן בן-דוד, מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי, מזכר מדיניות, אוגוסט 2021.

"שכר המינימום על השכירים – דוגמא מישראל", ברית לבנון, איל קמחי ודן בן-דוד, מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי, מזכר מדיניות, אוגוסט 2021.

"השפעת היעדר השקיפות על עתידה של ישראל: מבט כלכלי-חברתי", דן בן-דוד, מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי, מזכר מדיניות, אוקטובר 2020.

"בלגן בצמרת לצד קורונה בשטח: חצי שנה קטלנית וחסרת אופק לחברה ולכלכלה", דן בן-דוד ואיל קמחי, מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי, מזכר מדיניות, ספטמבר 2020.

"איכות ההשכלה ושכר עתידי: השפעת איכות הבגרות במתמטיקה בפריפריה ובמרכז", דן בן-דוד ואיל קמחי, מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי, נייר מחקר שורש, אוגוסט 2020.

"אסטרטגיה להבטחת פעילות כמעט מלאה במשק בזמן של גלי מגפה עתידיים בשנה הקרובה", דן בן-דוד, מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי, מזכר מדיניות, אפריל 2020.

"עושים (לומדים) חשבון בישראל: מגמות דמוגרפיות מנוגדות וליבת לימודים", דן בן-דוד, מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי, מזכר מדיניות, נובמבר 2019 .

"עזיבת הארץ המובטחת – מבט על אתגר ההגירה מישראל", דן בן-דוד, מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי, נייר מחקר שורש, מאי 2019.

"שתי מלחמות ודמוגרפיה – מבט ארוך טווח על תוצאות הבחירות האחרונות בישראל", דן בן-דוד, מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי, מזכר מדיניות, מאי 2019.

"שינוי השיח - מדריך גרפי לבוחר הישראלי", דן בן-דוד, מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי, מזכר מדיניות, אפריל 2019.

"צפיפות אוכלוסין ודמוגרפיה בישראל – כיוונים, קונספציות, אשליות ופתרונות", דן בן-דוד, מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי, מזכר מדיניות, נובמבר 2018.

"סקירה של מערכת החינוך הישראלית והשפעתה" כולל ניתוח מקיף של הממצאים במדריך שורש 2017-2018 (הגרסה באנגלית בלבד. הגרסה בעברית תפורסם בקרוב),

דן בן-דוד ואיל קמחי, מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי, דצמבר 2017.

מדריך שורש 2017-2018: החינוך בישראל והשפעתו,

דן בן-דוד, מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי, דצמבר 2017.

המדריך המלא בקובץ PDF

המדריך המלא בקובץ שקפים PPT

ניתוח מקיף של הממצאים במדריך(הגרסה באנגלית בלבד. הגרסה בעברית תפורסם בקרוב)

"האתגרים האסטרטגיים העיקריים של ישראל בתחום הכלכלי-חברתי ומוקדים מרכזיים לטיפול שורש", דן בן-דוד ואיל קמחי, מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי, מזכר מדיניות, מאי 2017.

"חיים ארוכים לצד הוצאת הנשמה: מערכת בריאות שהולכת בדרך הקשה", דן בן-דוד, מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי, מזכר מדיניות, אפריל 2017.

"השלכות כלכליות-חברתיות של איכות ההשכלה לעומת כמותה – לקחים מהניסוי הטבעי הגדול של ישראל בשנות האלפיים", דן בן-דוד, מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי, דצמבר 2016.

המחקר המלא

תקציר מנהלים

"מעמדן של נשים בשוק העבודה", שגית אזארי-ויזל ודן בן-דוד, מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי, מזכר מדיניות, מרץ 2016.

מדריך שורש לחברה וכלכלה בישראל 2015, דן בן-דוד, מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי, אוקטובר 2015.

מדריך שורש המלא – קובץ PDF

מדריך שורש המלא – קובץ שקפים PPT

תקציר מנהלים של מדריך שורש

דו"ח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2014 , דן בן-דוד (עורך), מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, דצמבר 2014.

הפרק של דן בן-דוד:

·     "רפורמה בשוק העבודה של ישראל ואופציית ה-Flexicurity", עמודים 147-194 (עם וליאורה בוורס).

תמונת מצב המדינה – תרשימים בנושאי חברה וכלכלה בישראל 2014 , דן בן-דוד, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, מאי 2014.

תמונת מצב המדינה 2014 – קובץ PDF

תמונת מצב המדינה 2014 – קובץ שקפים PPT

דו"ח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2013 , דן בן-דוד (עורך), מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, דצמבר 2013.

הפרקים של דן בן-דוד:

·     "עוני ואי שוויון בישראל: התפתחויות לאורך זמן ובהשוואה ל-OECD", עמודים 17-67 (עם חיים בלייך).

·     "פריון העבודה בישראל", 89-108.

·     "עדכון על מצב האוניברסיטאות והחוקרים בישראל", 271-283.

מצב המדינה בתמונות – חברה, כלכלה ומדיניות בישראל 2013 , דן בן-דוד (עורך), מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, יולי 2013.

מצב המדינה בתמונות 2013 – קובץ PDF

מצב המדינה בתמונות 2013 – קובץ שקפים PPT

דו"ח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2011-2012 , דן בן-דוד (עורך), מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, נובמבר 2012.

הפרק של דן בן-דוד:

·     "מדינת הסטארט-אפ והאיום מבית", עמודים 17-82.

מצב החינוך בישראל והשלכותיו – מפת דרכים ויזואלית , דן בן-דוד, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, אוקטובר 2011. 

דו"ח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2010 , דן בן-דוד (עורך), מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, אוגוסט 2011.

הפרקים של דן בן-דוד:

·     "ההוצאה הציבורית בישראל", עמודים 49-72.

·     "הכלכלה השחורה בישראל", 75-77.

·     "הישגים בחינוך – השוואה בינלאומית מעודכנת", 285-292.

סדר יום חדש לישראל , הצעת ראשי מרכז טאוב, ערן ישיב (עורך), דן בן-דוד, דב צ'רניחובסקי, איל קמחי, יוסי שביט, מיכאל שלו, אוקטובר 2011.

דו"ח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2009, דן בן-דוד (עורך), מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, מרץ 2010.

הפרקים של דן בן-דוד:

·     "מבט מאקרו על המשק והחברה בישראל ", עמודים 17-44.

·     "חלוקת התקציב – תמונת העדיפויות הלאומיות של ישראל ", 45-102.

·     "מערכת החינוך – מבט בינלאומי והצעה לרפורמה כוללת ", 103-136.

·     "שוק העבודה – היום, בעבר ובהשוואה למערב ", עמ' 183-232.

תכנית מערכתית לצמצום פערים, הקטנת עוני והגברת צמיחה בישראל, דן בן-דוד (עורך), מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, מאי 2009.

השכלה גבוהה בישראל (סדרה של 3 מאמרים):

·     "ניקוי ראש - בריחת מוחות אקדמאיים מישראל" (באנגלית)

תקציר ותמצית מנהלים (בעברית)

·     "נסיקת הכלכלנים הישראלים – לחו"ל" (באנגלית)

תקציר ותמצית מנהלים (בעברית)

·     "דירוג הכלכלנים האקדמאים בישראל"

נייר עבודה: אי-איזון במענקי האיזון: פן מקומי של סדר יום לאומי, דן בן-דוד ויובל ארז (אוקטובר 2004).

דו"ח: תוכנית מתאר לשיפור מצב התעסוקה בישראל
חברי הצוות: דן בן-דוד (יו"ר), אבנר אחיטוב, נח לוין-אפשטיין, חיה שטייר (פורסם ב-2006 בספר מדינת ישראל: מחשבות חדשות, עורכים: אוריאל רייכמן ודוד נחמיאס).
תקציר

המלצות עיקריות של ועדות א.ל.ה. ודברת - סקירה והערות,
דן בן-דוד, מפנה (בדצמבר 2004)

דו"ח: הצעה לרפורמה מבנית במערכת החינוך של ישראל
ועדת א.ל.ה.: הרצל בודינגר (יו"ר), עידו אוחיון, דן בן-דוד, תמר ברק, הלל וורמן, דליה פרשקר, צבי צמרת, שבתי שביט (נובמבר 2003)
תקציר.

סדרה של 4 מאמרים: אי-שוויון וצמיחה בישראל
דן בן-דוד, יולי 2002 (פורסמו ברבעון לכלכלה, 2003).

·     "התוואים הכלכליים-חברתיים של מדינת ישראל"

·     "מערכת החינוך של ישראל בראי כלכלי-חברתי בעידן הגלובליזציה"

·     "כח העבודה בישראל מההיבט הבינלאומי"

·     "תשתית התחבורה בישראל מההיבט הכלכלי-חברתי"

תרשים: הבעיות העיקריות בתחום הכלכלי-חברתי ומוקדי מדיניות מרכזיים
גירסה מעודכנת של עדות בכנסת ב-14 בנובמבד, 2001, בפני ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא הפערים החברתיים, דן בן-דוד (יולי 2002).

פרויקט: עדיפויות לאומיות בתחום הכלכלי-חברתי עבור ראש הממשלה אהוד ברק.
דן בן-דוד (עורך), חיים בן-שחר (יו"ר), אלחנן הלפמן, מנואל טרכטנברג, אפרים צדקה, דני צידון, יוסי שביט, חיה שטייר (מאי 2000).