A New Agenda for the State of Israel

על מחבר תוכנית העבודה

ביוגרפיה

 

דן בן-דוד, מאקרו-כלכלן המתמחה בצמיחה כלכלית, מסחר בינלאומי ומדיניות ציבורית, סיים את לימודי הדוקטורט שלו בכלכלה באוניברסיטת שיקאגו בהנחייתו של חתן פרס נובל בכלכלה, רוברט לוקאס.

כחוקר, בן-דוד הינו אחד מקומץ כלכלנים אקדמיים בישראל שכיהן בו-זמנית כעמית מחקר בשניים ממכוני המחקר האקדמיים המובילים באירופה ובארה"ב: ה- Centre for Economic Policy Research (CEPR) בלונדון וה- National Bureau of Economic Research (NBER) בארה"ב.

כמורה, דן בן-דוד מחזיק בפרס רקטור אוניברסיטת תל-אביב כמורה המצטיין של הפקולטה למדעי החברה בשנת 2004.

בנוסף לעבודתו האקדמית, לבן-דוד ניסיון רב בתחומים הקשורים למדיניות.  הוא שימש כיועץ לבנק העולמי ולמשרד מנכ"ל ארגון הסחר העולמי בסוגיות הקשורות לצמיחה כלכלית ולמסחר בינלאומי.  עבודות המחקר שלו בתחומים אלה מהוות בסיס לקורס שניתן על ידי הבנק העולמי לקובעי מדיניות ממדינות מתפתחות.  כמו כן, ממשלת בריטניה ציטטה קטעים מממצאי המחקר בהצעת התקציב שלה לפני מספר שנים.

דן בן-דוד נשוי ואב לשלושה.  השינוי בהדגשים המקצועיים והאישיים החל ב-1999 כאשר הפנים את השלכות המגמות ארוכות הטווח של מדינת ישראל ואת הסכנה הקיומית הנובעת מהן בעוד דור או שניים. מאז, הוא עורך מחקרים על התוואים הכלכליים-חברתיים והציג היבטים שונים שלהם בפני שני ראשי הממשלה האחרונים ומנכ"לי משרדיהם, שרים וח"כים, ועדות כנסת, פורום מנכ"לי משרדי הממשלה, ראשי המועצה לבטחון לאומי, ואחרים.

בן-דוד עמד בראש צוות אינטרדיסציפלינרי שכלל כלכלנים וסוציולוגים, אשר הכין במרץ 2004 דו"ח בשם "תוכנית מתאר לשיפור מצב התעסוקה בישראל".  הדו"ח הוצג בפני ועדת העבודה והרווחה של הכנסת וכן בפורומים רבים אחרים וזכה לתמיכה משני קצוות הספקטרום הציבורי בתחום העבודה: נציגי מעסיקים ונציגי עובדים.  דן בן-דוד היה חבר בועדת א.ל.ה., הבלתי-תלויה, שהכינה את הדו"ח "הצעה לרפורמה מבנית במערכת החינוך של ישראל", דו"ח שקדם להקמתה של ועדת דברת. הדוח הוגש לשרת החינוך והוצג בפני ועדת החינוך של הכנסת בנובמבר 2003.  בשנת 2000, היה בן-דוד חבר צוות בראשות חיים בן-שחר שהתבקש על ידי רה"מ דאז, אהוד ברק, ומנכ"ל משרדו, יוסי קוצ'יק, להכין הצעה – אשר הוצגה בפני רה"מ וכן בישיבת ממשלה מיוחדת שזומנה לשם כך – לעדיפויות לאומיות בתחום הכלכלי-חברתי.

כך התחילה להיבנות תוכנית העבודה, שלב אחר שלב, נושא אחר נושא.  תוכנה מבוסס על עבודותיו של בן-דוד – חלקן לבד וחלקן עם עמיתים נוספים – והיא מכוונת, מטבע הדברים, להבטחת עתידם של ילדיו ובני דורם.


 

  לדף הבית


כתובת להערות ותגובות   danib@post.tau.ac.il